Final 2018 Roster

print

Session III

NameGenderAgeBirth DateT-shirtPhoto ReleaseBus
Parker PascoM803-02-2010noyesyes
Oliver BleighM89/21/09noyesyes
Katherine St. JohnF1110/10/06noyesno
Eleanor Frink-DavisM81/4/2010nonoyes
Kaia ClassenF707/29/2010noyesyes
Oren Moran-KuhnM1101/30/2007noyesyes
Ada Moran-KuhnF811/15/2009noyesyes
Case Moran-KuhnM811/15/2009noyesyes
Harper BlissF82/15/2010noyesyes
Marcella Howser-DauntF706/02/2010noyesno
Birtukan FeingoldF86/8/10noyesyes
Ethan EvansM606/09/2011yesyesno
Ella WenzlF1012/2/07yesyesno
Sadie Edgar-BushF6O7/08/2011yesyesyes
Holland GallagherF809/05/2009noyesyes
Amira EngeholmM708/10/2010noyesno
Case Howser-DauntM706/02/2010noyesno
Neda T. HillF9 yo12/07/2008noyesyes
Elle KoeppingM129-27-05noyesyes
Ruby KoeppingM146-6-03noyesyes
Ryan Perkinsnonoyes
Chloie BarkerM1408/23/2003noyesno
Aniya WilcoxF1512-31-02noyesyes