Final 2018 Roster

print

Session V

NameGenderAgeBirth DateT-shirtPhoto ReleaseBus
Aniya WilcoxF1512-31-02noyesyes
Arlo Stultz-BruggemanF911/24/08noyesyes
Aurelia Van SewellF910/07/2008noyesno
Elle KoeppingM129-27-05noyesyes
Ellen Ohottononono
Emily BistoffF1112/27/06noyesyes
Erin EzettaF809/11/09yesyesyes
Freja JohnsonF88/30/2009yesyesyes
Gracie Mae MigaF812-2-09yesyesyes
Hazel MckeanF78/19/2010noyesyes
Layla ConleyF911/5/2008noyesyes
Mika BlackwellF702/11/2011noyesyes
Myla DirksF1101-02-2007noyesyes
Nikkoletta BitzanF1109/16/2006noyesyes
Pascal DirksM7308-02-2010noyesyes
Ruby KoeppingM146-6-03noyesyes
Sullivan BitzanM902/04/2009noyesyes
Sylvia StevensF909/28/2008yesyesyes
Sylvie Johnsonnonono
Teresa WongF148/12/2003noyesyes
Tucker BuchananM125-19-05noyesyes
Wiley Van SewellM710/12/2010noyesno
Zachary EzettaM1009/07/07noyesyes
Zander Stultz-BruggemanM911/24/08noyesyes